Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Deze site is eigendom van Blind Boxed Art.
Blind Boxed Art is een handelsnaam van VOF G & J;
Post adres: Papendwarsstraat 3 8011 PM – Zwolle;
Vestigings adres: Esdoornstraat 3, 8012 WB Zwolle;
E-mailadres: info@blindboxedart.nl
KvK-nummer: 57412154
Btw-identificatienummer: 852569014B01

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blind Boxed Art. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Blind Boxed Art middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Blind Boxed Art zijn overeengekomen.
2.3 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Blind Boxed Art en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
2.4 Blind Boxed Art heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Blind Boxed Art website te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Blind Boxed Art zijn vrijblijvend en Blind Boxed Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Speciale aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere kortingsafspraken.
3.2  Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de consument verschuldigde bedragen per IDEAL vooraf te voldoen voor levering plaats vindt.
3.3 De administratie van Blind Boxed Art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Blind Boxed Art verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Blind Boxed Art verrichte leveringen. Blind Boxed Art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
3.4 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres van Blind Boxed Art, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 4 – Levering en levertijden
4.1 De door Blind Boxed Art opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en Blind Boxed Art streeft er altijd naar om binnen 3 werkdagen na betaling te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.
4.3 Blind Boxed Art is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door TNT Post.
4.4 Blind Boxed Art is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
4.5 Blind Boxed Art betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en
het verzenden van bestelde artikelen. Als er onverhoopt iets mis gaat met de verzending, dan dient u dit binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst van de artikelen te melden.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 9% BTW en verpakkings- en verzendkosten in Nederland. Verzendkosten voor bestellingen buiten Nederland worden per bestelling apart in rekening gebracht en bedragen € 4,75 per bestelling. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Blind Boxed Art bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
5.2 Nadat de klant akkoord is gegaan met de totaalprijs, wordt er afgerekend met IDEAL, hiervan ontvangt de klant een bevestiging per email en heeft de klant het totaalbedrag voldaan op de bankrekening van Blind Boxed Art: 5344547 t.n.v. VOF G & J. Bij betalingen met IDEAL wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van de Sisow.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Blind Boxed Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 – Eigendom van producten
7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Blind Boxed Art, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Blind Boxed Art zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Blind Boxed Art geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Blind Boxed Art heeft het recht op handelsnaam en domeinnaam.
8.3 Op alle kunstwerken, foto’s en teksten die op deze website zijn gebruikt rust copyright, beeldrecht en auteursrecht. Het gebruik van dit materiaal voor reproductie of gebruik zonder toestemming van Blind Boxed Art is niet toegestaan. Als je vragen hebt of een van de beelden wilt gebruiken dan kun je contact opnemen met info@blindboxedart.nl

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid 
9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Blind Boxed Art daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via info@blindboxedart.nl.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blind Boxed Art de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten passend bij het concept.
9.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van retourneren indien de gebreken als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder het zelf aanbrengen van verf die niet met toestemming van Blind Boxed Art zijn verricht
b. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
c. Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
d. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of door blootstelling aan extreme omgevingfactoren zoals hitte, vocht of intens zonlicht.
9.4 Blind Boxed Art is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.5 Het is mogelijk dat Blind Boxed Art op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Blind Boxed Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9.6 Iedere aansprakelijkheid van Blind Boxed Art, van het personeel en de producten van Blind Boxed Art voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
9.7 Blind Boxed Art is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Artikel 10 – Bestellingen en communicatie
10.1 Blind Boxed Art is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Blind Boxed Art, dan wel tussen Blind Boxed Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Blind Boxed Art.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en privacy
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Blind Boxed Art . Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-todate te houden wat betreft de zaken en diensten van Blind Boxed Art. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 Bankgegevens van de klant zullen door Blind Boxed Art in geen enkel bestand worden opgeslagen.
11.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Blind Boxed Art over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Blind Boxed Art. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 – Diversen
12.1 Blind Boxed Art is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13 – Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blind Boxed Art is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.